Skip to main content

Niezależnie od indywidualnych poglądów, jako członkini Rady Polityki Pieniężnej muszę zabiegać o jasną i precyzyjną komunikację bieżących decyzji Rady. Celem tego materiału nie jest przedstawienie mojego stanowiska, bo w mojej ocenie odpowiedzialna polityka pieniężna wymaga innych kroków niz podejmuje obecnie Rada. Mimo wszystko, jako członkini tego kolegialnego ciała, mam obowiązek zapewnić, żeby przesłanki podjętych decyzji były zakomunikowane z szacunkiem dla Państwa-odbiorców tych decyzji.

Mam nadzieję, że kiedyś czegoś podobnego doczekamy się na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady.

Dziękuję za zaproszenie Studenckiemu Kołu Naukowemu Finansów i Makroekonomii SGH, gdzie mogłam ten komentarz przedstawić.

Komunikat po posiedzeniu RPP w maju 2023 r.

Warszawa, 11 maja 2023 r.

Dzień dobry.

Rada Polityki Pieniężnej z troską podchodzi do kosztów społecznych wywoływanych przez inflację w Polsce. Wstępny szacunek GUS CPI w kwietniu bieżącego roku to 14,7%. Stopniowo realizują się efekty bazy na cenach nośników energii i żywności, co skutkuje spadkiem inflacji CPI. Pozostaje ona jednak nadal zdecydowanie powyżej celu 2,5%. Przyspiesza także inflacja bazowa, wynosząc w marcu 12,3% r/r i 1,3% m/m.

Utrzymanie inflacji na niskim poziomie jest statutowym obowiązkiem Rady Polityki Pieniężnej, Rada pozostaje zdeterminowana, sprowadzić inflację do celu 2,5% okresie niepodważającym wiarygodności polityki pieniężnej. Stabilność cen jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, sprawnie funkcjonującego rynku pracy i poczucia bezpieczeństwa dla polskich rodzin i przedsiębiorstw.

Na posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o zachowaniu stóp na niezmienionym poziomie 6,75%. W ocenie Rady, podtrzymanie obecnej skali restrykcyjności jest niezbędne dla sprowadzenia inflacji do celu 2,5% w odpowiednim czasie. Niższy popyt konsumpcyjny będzie oddziaływał w kierunku ograniczenia presji na wzrost cen usług i pozostałych dóbr konsumpcyjnych stanowiących koszyk inflacji bazowej.

Pomimo pewnego spowolnienia aktywności gospodarczej, na historycznie niskich poziomach pozostaje bezrobocie. Wysokie pozostaje zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Obecna restrykcyjna polityka pieniężna zmniejsza zainteresowanie finansowaniem konsumpcji poprzez kredytem, choć w ostatnich miesiącach widać wzrost zainteresowania kredytem hipotecznym.

Do spadku inflacji CPI do celu 2,5% w następnych miesiącach przyczyniać się będą dwa trendy globalne: spodziewane dalsze spadki cen nośników energii, paliw i żywności, oraz trwający cykl zacieśniania polityki pieniężnej w głównych gospodarkach światowych, w tym w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych.

Z komunikatów władz monetarnych tych obszarów, należy wnioskować, że choć inflacja w wiodących gospodarkach systematycznie się obniża, popyt konsumpcyjny okazuje się być silniejszy niż pierwotnie zakładano, a tempo dezinflacji jest wolniejsze niż się spodziewano. Obawa o uporczywość inflacji wynika z wysokiej inflacji bazowej oraz znaczącej roli czynników popytowych, a także bardzo korzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym historycznie niskiego bezrobocia i wysokiego nominalnego wzrostu wynagrodzeń. Zgodnie z komunikatami, czynniki te uzasadniają podtrzymania restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej w tych obszarach. Czynnikiem niepewności dla globalnych procesów cenotwórczych, w tym w szczególności cen surowców oraz napięć w globalnych łańcuchach dostaw są dalszy przebieg działań wojennych po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz dalsza ewolucja popytu konsumenckiego w Chinach po zniesieniu obostrzeń epidemiologicznych.

Jeśli chodzi o czynniki krajowe, Rada z uwagą monitoruje poziom inflacji bazowej. Bieżąca projekcja wskazuje, że do końca bieżącego roku produkty wchodzące w koszyk inflacji bazowej będą determinowały poziom całego wskaźnika inflacji CPI.

Rada nie zakończyła cyklu podwyżek. Dalsze decyzje zależeć będą od napływających danych.

Dziękuję za uwagę.

Joanna Tyrowicz

Nota prawna:

Powyższy komunikat odzwierciedla stanowisko większości RPP. Konsumuje treści zawarte w „Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 9-10 maja 2023 r.” oraz treści przedstawione w imieniu Rady podczas konferencji Prezesa NBP w dniu 11 maja 2023. W związku z powyższym komunikat ten nie przedstawia treści objętych klauzulą „tajne” lub „zastrzeżone”.