Skip to main content

Niezależnie od indywidualnych poglądów, jako członkini Rady Polityki Pieniężnej muszę zabiegać o jasną i precyzyjną komunikację bieżących decyzji Rady. Jako swoiste post scriptum do „I fixed it for you” sprzed kilku miesięcy, przedstawiam komunikat po marcowym posiedzeniu Rady.

Celem tego materiału nie jest przedstawienie mojego stanowiska. Bez odnoszenia się do ostatnich głosowań (których wyniki nadal nie są jawne), domyślacie się Państwo, że odmiennie od większości RPP oceniam bieżącą sytuację. W mojej ocenie odpowiedzialna polityka pieniężna wymaga innych kroków niz podejmuje obecnie Rada. Mimo wszystko, jako członkini tego kolegialnego ciała, mam obowiązek zapewnić, żeby przesłanki podjętych decyzji były zakomunikowane z szacunkiem dla Państwa-odbiorców tych decyzji.

Mam nadzieję, że kiedyś czegoś podobnego doczekamy się na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady.

Dziękuję za zaproszenie Studenckiemu Kołu Naukowemu Finansów i Makroekonomii SGH, gdzie mogłam ten komentarz przedstawić.

Komunikat po posiedzeniu RPP w marcu 2023 r.

Warszawa, 10 marca 2023 r.

Dzień dobry.

Rada Polityki Pieniężnej z troską podchodzi do kosztów społecznych wywoływanych przez inflację w Polsce. Ostateczne dane dotyczące inflacji CPI za styczeń i luty 2023 roku opublikowane zostaną przez Główny Urząd Statystyczny we środę 15 marca, stąd interpretowanie bieżących wstępnych szacunków jest utrudnione. Wstępny szacunek GUS wskazuje na 17,2%. Z uwagi na aktualizację koszyka konsumpcji a także rozłożenie w czasie instrumentów łagodzących skutki wzrostu cen energii dla polskich rodzin, należy się spodziewać wyższego odczytu inflacji za luty tego roku, a być może także korekty odczytu za styczeń. Niezależnie od tej niepewności, nie ulega wątpliwości, że inflacja pozostaje zdecydowanie powyżej celu 2,5%. Przyspiesza także inflacja bazowa, jej poziom w styczniu to 11,6% r/r oraz 1,0% m/m.

Utrzymanie inflacji na niskim poziomie jest statutowym obowiązkiem Rady Polityki Pieniężnej, Rada pozostaje zdeterminowana, sprowadzić inflację do celu 2,5% w średnim okresie. Stabilność cen jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, sprawnie funkcjonującego rynku pracy i poczucia bezpieczeństwa dla polskich rodzin i przedsiębiorstw.

Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o zachowaniu stóp na niezmienionym poziomie. W ocenie Rady dotychczasowe podwyżki do poziomu 6,75% nadal oddziałują na gospodarkę, ograniczając presję na wzrost cen ze strony popytu konsumpcyjnego.

W następnych miesiącach obniżać inflację będzie obniżenie konsumpcji gospodarstw domowych pod koniec 2022 roku i w pierwszym kwartale bieżącego roku. Niższy popyt konsumpcyjny powodowany jest spadkiem wynagrodzeń w ujęciu realnym w 2022 roku. Obecna restrykcyjna polityka pieniężna zmniejsza zainteresowanie finansowaniem konsumpcji poprzez kredytem. Pomimo spowolnienia aktywności gospodarczej, na historycznie niskich poziomach pozostaje bezrobocie, systematycznie rośnie też zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i w sektorze publicznym.

Do spadku inflacji CPI do celu 2,5% w następnych miesiącach przyczyniać się będą dwa trendy globalne: spodziewane wyhamowanie tendencji wzrostowych cen nośników energii i paliw, oraz trwający cykl zacieśniania polityki pieniężnej w głównych gospodarkach światowych, w tym w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych.

Z komunikatów władz monetarnych tych obszarów, należy wnioskować, że choć inflacja w wiodących gospodarkach systematycznie się obniża, skala spadku aktywności gospodarczej okazuje się być niższa niż pierwotnie oczekiwano, a tempo dezinflacji jest wolniejsze niż się spodziewano. Obawa o uporczywość inflacji wynika z wysokiej inflacji bazowej oraz rosnącej roli czynników popytowych, a także bardzo korzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym historycznie niskiego bezrobocia i wysokiego nominalnego wzrostu wynagrodzeń. Zgodnie z komunikatami, czynniki uzasadniają dalsze zaostrzenie restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej w tych obszarach.

Czynnikiem niepewności dla globalnych procesów cenotwórczych, w tym w szczególności cen surowców oraz napięć w globalnych łańcuchach dostaw są ekonomiczne skutki znoszenia restrykcji epidemiologicznych w Chinach a także dalszy przebieg działań wojennych po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Jeśli chodzi o czynniki krajowe, Rada z uwagą monitoruje poziom inflacji bazowej. Bieżąca projekcja wskazuje, że przy zachowaniu obecnego, restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej do końca 2025 roku, inflacja będzie się systematycznie obniżała. Wskazuje na to bieżąca projekcja zespołu analityków Narodowego Banku Polskiego, która sugeruje także dodatni choć niski wzrost PKB w roku 2023 oraz stopniowe przyspieszanie dynamiki wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

Rada nie zakończyła cyklu podwyżek. Dalsze decyzje zależeć będą od napływających danych.

Dziękuję za uwagę.

Nota prawna:

Ten komunikat odzwierciedla stanowisko większości RPP. Konsumuje treści zawarte w „Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 7-8 marca 2023 r.” oraz treści przedstawione w imieniu Rady podczas konferencji Prezesa NBP w dniu 9 marca 2023. W związku z powyższym komunikat ten nie przedstawia treści objętych klauzulą „tajne” lub „zastrzeżone”.

Joanna Tyrowicz